Styrexia

Styrexia is a massive, mountainous region to the south of Tyris.

Styrexia

Return of Twilight Fyrenn